Skip to main content

Algemene voorwaarden

Algemeen

1. Deze Algemene Voorwaarden van Tabasco Hot Leads BVBA, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in oprichting, met maatschappelijke zetel gevestigd te 3520 Zonhoven (België), Beskensstraat 98, vertegenwoordigd door haar oprichter [NAAM] (hierna ‘THL’) werden bij de Bestelbon ter beschikking gesteld van de Klant en kunnen worden gedownload van de website van THL: www.tabascohotleads.com. THL is een onderneming gespecialiseerd in de ontwikkeling en verkoop van gepersonaliseerde portfolio boeken voor architecten.

2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op elke Bestelbon, aanbieding, voorstel of overeenkomst die door of met THL wordt gesloten. Deze Algemene Voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de Bestelbon (Opdrachtnemer) en de Klant. Met het ondertekenen van de Bestelbon is de toepassing van deze Algemene Voorwaarden voorbehoudloos aanvaard.

3. De onderstaande termen hebben de betekenis zoals hieronder weergegeven: Klant: de professionele natuurlijke of rechtspersoon die Producten en/of Diensten afneemt van THL en uitsluitend (handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf Bestelbon: het aanbod van Producten en/of Diensten door THL aan de Klant, dat door de Klant wordt ondertekend als aanvaarding van het aanbod van THL; Producten: de producten die op maat van de Klant door THL worden geproduceerd en verkocht, zoals gespecificeerd in de Bestelbon (inclusief de proefdruk);

De Producten

4. De Bestelbon bevat een omschrijving van de aangeboden Producten. Indien THL gebruik maakt van afbeeldingen en/of voorbeelden zijn deze een illustratieve weergave van de aangeboden Producten. De Klant erkent dat de uiteindelijke Producten hiervan kunnen afwijken.

5. Orders van de Klant kunnen slechts leiden tot een overeenkomst en worden slechts door THL uitgevoerd als de Klant de Bestelbon heeft ondertekend, dan wel schriftelijk (inclusief e-mail) heeft bevestigd. De Klant erkent dat de overeenkomst tot stand komt onder de opschortende voorwaarde dat THL minstens 40 Klanten heeft die een Bestelbon hebben ondertekend en dit uiterlijk voor 31 december 2018. THL zal zo spoedig mogelijk na vervulling van de opschortende voorwaarde de Klant hiervan informeren. De opschortende voorwaarde is uitsluitend in het voordeel van THL bedongen en zij is de enige die aan de toepassing ervan kan verzaken.

6. In hoofde van de Klant is de overeenkomst definitief en bindend vanaf de ondertekening van de Bestelbon, weliswaar onder voorbehoud van vervulling van de opschortende voorwaarde. Het is de Klant niet toegelaten de overeenkomst na ondertekening van de Bestelbon te beëindigen en/of te ontbinden (om welke reden dan ook). In geval van een onrechtmatige beëindiging en/of ontbinding zal de Klant gehouden zijn de schade in hoofde van THL te vergoeden, dewelke door partijen forfaitair begroot wordt op 90 % van de waarde van de Bestelbon, onverminderd het recht van THL om haar hogere schade te vorderen of de naleving van de overeenkomst te eisen.

Prijzen & kosten

7. Prijzen van THL worden opgegeven in EURO en zijn steeds exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De Prijs is exclusief eventuele bijzondere kosten, zoals kosten van verzending en meerwerken die op verzoek van de Klant zijn uitgevoerd.

8. Bij de ontvangst van de proefdruk zal de Klant een factuur ontvangen voor het volledige bedrag van de Prijs (of het saldo indien een voorschot werd gefactureerd).

9. THL is en blijft eigenaar van de door haar aan de Klant geleverde Producten (inclusief de proefdruk), zolang de Klant de gehele Prijs (vermeerderd met eventuele kosten en interesten) niet heeft voldaan.

10. De factuur heeft een betalingstermijn van vijftien (15) dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Elke niet-betaalde (of niet volledig betaalde) factuur brengt vanaf de vervaldag, zonder vereiste van ingebrekestelling, een interest op van 10% van de verschuldigde hoofdsom per jaar, tot op datum van algehele betaling, te vermeerderen met een forfaitaire vergoeding van 10 % van de gefactureerde som, met een minimum van 250 EUR verschuldigd zijn.

11. In geval van betwisting van de factuur, dient deze op gemotiveerde manier geprotesteerd te worden per aangetekend schrijven en zulks, op straffe van verval, binnen de 8 dagen na ontvangst ervan. Het is de Klant niet toegestaan bedragen die verschuldigd zijn door THL te verrekenen met door de Klant verschuldigde bedragen.

Uitvoering van de Bestelbon

12. Na vervulling van de opschortende voorwaarden zal THL het nodige doen om zo spoedig uitvoering te geven aan de Bestelbon. De Klant erkent dat de uitvoering ervan afhankelijk is van de ontvangst van de documentatie die de Klant ter beschikking moet stellen van THL. Pas na ontvangst van alle gevraagde documentatie kan THL het nodige doen voor de voorbereiding van een proefdruk. De Klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft. De verplichtingen van THL zijn beperkt tot de verwerking van de ontvangen documentatie tot het uiteindelijke Product.

13. Na ontvangst van de Proefdruk beschikt de Klant over een periode van 14 kalenderdagen om zijn eventuele bemerkingen aan THL schriftelijk (of per e-mail) te bezorgen. Behoudens tegenbericht van de Klant binnen voormelde termijn, wordt de proefdruk geacht definitief te zijn. Na volledige betaling van de Prijs zal het drukwerk door THL besteld worden, overeenkomstig de proefdruk.

14. THL zal de nodige inspanningen leveren om de Producten zo spoedig mogelijk aan de Klant te leveren. Aflevering vindt plaats Ex Works (Incoterms 2010),Voor zover THL het vervoer zou verzorgen, geschiedt dit op kosten en risico van de Klant. Vanaf dat ogenblik gaat het risico op verlies, diefstal of schade over op de Klant.

15. Indien de Klant niet of niet behoorlijk aan enige verplichting uit hoofde van de ondertekende Bestelbon of deze Algemene Voorwaarden voldoet, is THL bevoegd de uitvoering van de Bestelbon deels of geheel op te schorten of de overeenkomst deels of geheel buitengerechtelijk te ontbinden, zonder recht op schadevergoeding voor de Klant en onverminderd het recht van THL om schadevergoeding te vorderen.

16. Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt THL van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder dat de Klant aanspraak zal kunnen maken op schadevergoeding. Ingeval THL afhankelijk is, voor het nakomen van haar verplichtingen, van bijvoorbeeld de leveringen door een derde firma, dan zijn deze bepalingen eveneens toepasselijk ingeval van overmacht of toeval bij deze derde, wanneer de nakoming van de verplichtingen van THL hierdoor vertraging zou oplopen of verhinderd zou worden.

17. Onder meer de volgende situaties worden als overmacht aanzien: ongevallen, materiaalbreuk, uitzonderlijke weersomstandigheden, brand, werkstakingen, lock-out, diefstal, IT-problemen (bv. hacking) terrorisme, oorlog, epidemie en uitzonderlijke verkeershinder.

Klachten en aansprakelijkheid

18. De Klant dient elke levering van Producten en/of Diensten door THL steeds onmiddellijk en grondig te inspecteren. Elk zichtbaar gebrek moet door de Klant worden gemeld binnen een termijn van twee dagen na de levering via aangetekend schrijven, bij gebreke waaraan de levering als aanvaard zal worden beschouwd. De inontvangstname, de ingebruikname en/of de (gedeeltelijke) betaling van de geleverde Producten wordt onherroepelijk beschouwd als definitieve goedkeuring en aanvaarding door de Klant van de door THL geleverde Producten. THL is niet aansprakelijk voor zichtbare gebreken zodra de levering is aanvaard. De aansprakelijkheid van THL voor verborgen gebreken is beperkt tot een periode van 14 dagen vanaf de vaststelling van het verborgen gebrek door de Klant, of vanaf het ogenblik waarop de Klant het gebrek behoorde vast te stellen.

19. De waarborg van THL voor verborgen gebreken beperkt zich alleszins tot het vervangen van het gebrekkige Product, voor zover vervanging mogelijk is. Indien vervanging niet mogelijk is beperkt de waarborg van THL zich tot terugbetaling van de betaalde prijs en terugname van het gebrekkige product, voor zover dit laatste mogelijk is.

20. THL en de Klant komen overeen dat THL niet aansprakelijk is voor geleden en/of te lijden schade van de Klant, als gevolg van tekortkoming/wanprestatie, onrechtmatige daad, onverschuldigde betaling en/of ongerechtvaardigde verrijking, tenzij de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van bewijsbare, grove nalatigheid of opzet van THL. De Klant doet voorafgaand uitdrukkelijk afstand van de aansprakelijkstelling van THL in die gevallen, zoals in de eerste zin van deze bepaling is vermeld. In geen geval kan de aansprakelijkheid van THL de waarde van de Bestelbon overschrijden.

Overige

21. De Producten en alle daarmee verbonden diensten en andere producten, zijn de exclusieve intellectuele eigendom van THL. De Klant mag geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten (daaronder begrepen doch niet beperkt tot handelsmerken, handelsnamen, logo's, afbeeldingen, tekst, modelrechten, octrooien en auteursrechten, productbeschrijvingen of andere woorden of symbolen) van THL, of van aan haar gelieerde ondernemingen, alsmede van derde partijen. THL en aan haar gelieerde ondernemingen behouden zich alle vorderingen met betrekking tot die intellectuele rechten voor. De Klant verbindt zich ertoe om niets te doen wat schade zou kunnen toebrengen aan, afbreuk zou kunnen doen aan of anderszins nadelig zou kunnen zijn voor de eigendom van THL, of aan haar gelieerde ondernemingen, en/of de waarde van die intellectuele eigendomsrechten.

22. Indien enige bepaling van de Overeenkomst om enigerlei reden en in enig opzicht ongeldig of onrechtmatig wordt geoordeeld, laat die ongeldigheid of onrechtmatigheid de geldigheid van de Overeenkomst onverlet en zal THL de gewraakte bepaling vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die de bedoeling en de economische gevolgen daarvan zo veel mogelijk benadert. Indien die bepaling niet zodanig kan worden gewijzigd dat deze geldig en afdwingbaar wordt, kan die bepaling worden afgescheiden van de Overeenkomst en blijven de overige bepalingen van de Overeenkomst geldig en afdwingbaar.

23. Het is de Klant niet toegestaan zijn rechten en verplichtingen op grond van de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van THL aan een derde over te dragen of deze te vervangen. De Klant verleent nu voor alsdan toestemming voor overdracht of vervanging van (enig deel van) zijn verplichtingen door THL aan een derde.

24. Alle overeenkomsten tussen THL en de Klant worden beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige Algemene Voorwaarden alsook uit de Overeenkomst worden beslecht door de rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.